Årsmøte 2021

Dato: 19.05.21 Sted: Samfunnshuset


Sakliste: 

1/21    Velge møteleder og referent.

2/21     Velge to personer som skal skrive under årsmøteprotokollen. 

3/21     Godkjenne innkalling og saksliste. 

4/21     Behandle årsmelding. 

5/21     Behandle revidert regnskap. 

6/21     Behandle budsjett og aktivitetsplan. 

7/21     Behandle innkomne forslag. 

            Forslag til reviderte vedtekter

8/21     Velge: 

styre. 

styreleder. 

regnskapsfører. 

valgkomite. 

9/21     Generell informasjon


Årsmelding 

Regnskap 2020

Budsjett

Aktivitetsplan 2021

Forslag reviderte vedtekter


Viktig informasjon til alle lag og foreninger:

  1. Medlemskap: Jfr. vedtektenes §3 kan alle frivillige lag og organisasjoner i Røyrvik regne seg som medlemmer. 
  2. Jfr. § 4 kan alle frivillige lag og organisasjoner i Røyrvik delta på årsmøtet med en representant og har stemmerett. Dvs. årsmøtet er åpent for alle og alle har talerett, men det er kun representantene utpekt av frivillige lag og organisasjoner i Røyrvik samt styret som har stemmerett.
  3. Styret og valg: Styret og består av styreleder, nestleder og 3 styremedlemmer samt 3 varamedlemmer.
     Dagens styre valgt på stiftelsesmøte 05.05.2020:

Verv:

Foreslått av:

Verv utløper:

Styreleder Lars Arne Krukhaug

Røyrvik sløyd og handverkslag

Årsmøte 2021

Nestleder Ann-Kathrin Johansen

Utpekt av kommunestyret for inne-
 værende kommunestyreperiode 

2023

Styremedlem Nina Øie Devik

Røyrvik idrettsforening

Årsmøte 2022

Styremedlem Karin Westgaard

Røyrvik sanitetsforening

Årsmøte 2022

Styremedlem Trond Otto Devik

Fjelljom

Årsmøte 2022

1. vara Asbjørg Olsen

Røyrvik sløyd og handverkslag

Årsmøte 2022

2. vara Marte F. Mikkelsen

Fjelljom

Årsmøte 2022

Varamedlem Inge Staldvik

Personlig vara for Ann Kathrin Johansen
 utpekt av kommunestyret.

2023


Jfr. vedtektene velges styreleder for 1 år mens resterende styremedlemmer, unntatt de utpekt av kommunestyret, for 2 år. Som det fremgår av oversikten ovenfor er det derfor kun styreleder som nå er på valg. Forslag til styreleder kan fremmes for valgkomiteen når frist for det blir offentliggjort.Hilsen styret2022 © Røyrvik Frivilligsentral