Vedtekter Røyrvik Frivilligsentral


Vedtekter


§ 1.      Foreningens navn. 1

§ 2.      Formål. 1

§ 3.      Organisasjonsform. 2

§ 4.      Medlemskap. 2

§ 5.      Stemmerett. 2

§ 6.      Årsmøte. 2

§ 7.      Ekstraordinært årsmøte. 4

§ 8.      Styret. 4

§ 9.      Daglig leder. 5

§ 10.        Medlemsmøte. 5

§ 11.        Signaturrett. 5

§ 12.        Representasjon utad. 5

§ 13.        Inhabilitet 6

§ 14.        Oppløsning. 6

§ 15.        Godkjennelse av vedtekter. 6


§ 1.    Foreningens navn.

            Foreningens navn er Røyrvik frivilligsentral.

§ 2.    Formål.

Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle, og jobbe for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid. Frivilligsentralen skal:

 • Initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige.
 • Iverksette aktiviteter som styrker nærmiljøet i kommunen
 • Etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer.
 • Være et kraft- og kompetansesenter for frivillig virksomhet i kommunen.
 • Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.

Frivilligsentralen skal være et supplement til det eksisterende frivillige organiserte arbeidet. Likens skal aktiviteten skal være et supplement, og ikke en erstatning, til offentlig virksomhet.

Frivilligsentralen skal drive i samsvar med de retningslinjer som staten har gitt for drift av frivilligsentraler, og overordnede retningslinjer gitt av Norges frivillig-sentraler.

§ 3.    Organisasjonsform.

Røyrvik frivilligsentral er å betrakte som en frivillig organisasjon og er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4.    Medlemskap.

Alle frivillige og brukere er medlemmer av Røyrvik frivilligsentral. Alle som utfører oppdrag for sentralen, eller gjennom annen aktivitet er knyttet til sentralen, er frivillige, og alle som har mottatt oppdrag fra sentralen er brukere. Alle frivillige lag og organisasjoner i Røyrvik kan regne seg som medlemmer. 

Frivillige, som utfører oppdrag for sentralen, skal ikke kreve betaling, men de kan få sine direkte utgifter dekket mot innlevert kvittering. Kilometergodtgjørelse etter kommunens satser for bruk av egen bil kan utbetales etter avtale med daglig leder.

§ 5.    Stemmerett.

Alle frivillige lag og organisasjoner i Røyrvik kan delta på årsmøtet med en representant og har stemmerett. Representantene kan være medlem av styret.

Frivillige som er knyttet til frivilligsentralen kan, gjennom allmannamøte organisert av daglig leder, utpeke en representant som har stemmerett på årsmøtet. 

Medlemmene av styret har stemmerett.

§ 6.    Årsmøte.

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle med stemmerett har én stemme. Årsmøtet er åpent for alle medlemmene, og alle har talerett, men kun de som er definert i § 5 har stemmerett.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, ved kunngjøring i "Hi du Hørd". Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Sakslisten kunngjøres i "Hi du Hørd".

Styret innkaller leder for valgkomiteen i forkant av kunngjøring av årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte med stemmerett krever det.

Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtet skal minimum:

 • Velge møteleder og referent.
 • Velge to personer som skal skrive under årsmøteprotokollen.
 • Godkjenne innkalling og saksliste.
 • Behandle årsmelding.
 • Behandle revidert regnskap.
 • Behandle budsjett og handlingsplan.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Velge:
  • styre.
  • styreleder.
  • regnskapsfører.
  • revisor.
  • valgkomite.

Valg til styret skal skje skriftlig dersom minst en representant krever det. Styret består av 5 faste medlemmer, hvorav 3 styremedlemmer velges på årsmøtet og 1 utpekes av kommunestyret i Røyrvik. Styreleder velges særskilt.

Årsmøtet velger i tillegg 2 varamedlemmer, rangert som 1. og 2. vara, til styret.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Styreleder, regnskapsfører og revisor velges for 1 år.

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges for 1 år. Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder. Valgkomiteen legger frem forslag på; styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor, regnskapsfører og valgkomitemedlemmer på årsmøtet.

Alle medlemmer av frivilligsentralen kan komme med benkeforslag på medlemmer i forbindelse med valg.

Alle valg og eventuelle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning.

§ 7.    Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 8.    Styret.

Styret er frivilligsentralens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde jevnlige møter, eller når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.  

Styret og består av styreleder, nestleder og 3 styremedlemmer. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret. Styreleder velges hvert år. Øvrige medlemmer til styret, med unntak av kommunestyrets medlem, velges for 2 år. Det bør tilstrebes at kun halvparten av styret er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv med nestleder.

Opphører vervet for et styremedlem før utløpet av tjenestetiden, går oppdraget til første varamedlem. Unntak hvis styreleder går ut før utløpet av tjenestetiden. Da overtar nestleder styreleders ansvar. Første varamedlem trer inn i styret som fast medlem og styret velger ny nestleder.

Styrets sammensetning bør bestå av representanter fra flere organisasjoner og aldersgrupper.

Ved tilsetting av ny daglig leder oppnevnes et tilsettingsutvalg på 3 stykker hvor styreleder leder utvalget. Styremedlemmer kan være medlemmer av tilsettingsutvalget. Tilsettingsutvalget innstiller for styret. Styret tilsetter daglig leder og har arbeidsgiveransvar for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvar overfor daglig leder og eventuelt andre tilsatte i Røyrvik frivilligsentral. Ansettelser skjer i henhold til tariffavtale og medlemskap i KLP.

Styret kan i særskilte tilfeller, for en begrenset periode, innvilge enkeltmedlemmer av styret honorar hvis medlemmet pålegges arbeidsoppgaver utover ordinært styrearbeid. F.eks. hvis ett styremedlem må overta hele eller deler av daglig leders ansvar ved sykdom eller permisjon. Honoraret bør da gjenspeile daglig leders lønn. Alternativt kan styret tilsette vikar for daglig leder i forbindelse med sykdom eller permisjon.

Styret skal:

 • iverksette årsmøtebestemmelser.
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Utarbeide stillingsbeskrivelse for daglig leder.

Styret er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er innkalt og 2/3 av styrets medlemmer har møtt. Vedtak avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

Styreleder og nestleder har anvisningsmyndighet.

§ 9.    Daglig leder

Styreleder er daglig leders nærmeste overordnede.

Daglig leder ansettes i henhold til gjeldende tariffavtale og med medlemskap i KLP.

Stillingen er i utgangspunktet en 100% stilling, men kan i særskilte tilfeller deles opp. F.eks. ved tilsetting av ny daglig leder og han eller hun ikke kan tiltre hele stillingen fra tiltredelsesdato. Eller at daglig leder søker permisjon i deler av stillingen i en tidsbegrenset periode. Styret kan da midlertidig engasjere en person for en tids-begrenset periode.

Daglig leder har attestasjonsmyndighet.

Daglig leder fører referat fra styremøtene og referatet offentliggjøres i Hi du hørd, etter at det er godkjent av styret.

Daglig leder har ansvar for å iverksette årsmøtets og styrets vedtak, ta initiativ til innføring av nødvendige rutiner/prosedyrer, opplæring og veiledning av frivillige medarbeidere, overvåke budsjett- og regnskapssituasjonen og legge frem nødvendige rapporter internt og eksternt.

Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.

§ 10.  Medlemsmøte.

Styret har anledning til å avholde medlemsmøter. Medlemsmøter avholdes når styret ønsker å gi eller få informasjon og innspill fra medlemmer og brukere. Det bør avholdes minst 2 medlemsmøter hvert år. Medlemsmøtet ledes av styrets leder og referat fra møtene offentliggjøres.

§ 11.  Signaturrett.

Styreleder har signaturrett. Imidlertid skal alle avtaler være godkjent av årsmøtet og/eller styret.

§ 12.  Representasjon utad.

Styreleder representerer frivilligsentralen utad, alene eller i felleskap med andre styremedlemmer i saker av stor prinsipiell eller økonomisk betydning.

Daglig leder representerer frivilligsentralen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 13.   Inhabilitet    

Et styremedlem eller daglig leder kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelser når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresser i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

§ 14.  Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Frivilligsentralens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål frivilligsentralen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.  

Ingen medlemmer har krav på frivilligsentralens midler eller andel av disse.   

§ 15.  Godkjennelse av vedtekter

Vedtektene er vedtatt av stiftelsesmøte. Endringer av disse vedtektene kan kun gjøres av årsmøtet eller av ekstraordinært årsmøte, og må være satt på sakslisten kunngjort i forkant av møtet. Alle vedtektsendringer må godkjennes med minst 2/3 flertall.


Vedtektene er godkjent av stiftelsesmøte i sak 8 den 5. mars 2020.

2022 © Røyrvik Frivilligsentral